111

ÇAGA ÇAGA

0086-13860120847
0086-13860182477

Habarlar

 • Sport zalynda näme getirmeli?

  Sport zalynda näme getirmeli?

  Köp fitnes bilen meşgullanýan dostlar, belli bir wagtlap işlänsoň, fitnes sumkasyny satyn almaly we käbir fitnes esbaplaryny goýmalydygyna göz ýetirýärler;her gezek sport zalyna baranda yza çekilmeli käbir fitnes hünärmenlerini görýän fitnes täze dostlary bolup biler.Köp zatlar goýdum ...
  Koprak oka
 • Torba gabat gelmek üçin birnäçe maslahat

  Torba gabat gelmek üçin birnäçe maslahat

  DURMUŞ Bu görnüşli sumka ofis işgärleri üçin has amatly we reňkleri esasan gara, kofe, ak monohrom ýa-da gara reňkli.Ak ýakaly işçiler işlänlerinde resmi eşik geýmelidigini, eşikleriň reňkleriniň esasan gara, ak we tabyt ýaly gara reňkdigini göz öňünde tutsak ...
  Koprak oka
 • Çemodanlar üçin kompýuter we ABS materiallarynyň arasynda näme tapawut bar?

  Çemodanlar üçin kompýuter we ABS materiallarynyň arasynda näme tapawut bar?

  Şäherde gezelenç bolsun ýa-da kiçi şäher yzy bolsun, goşlar daşary çykanymyzda bize ýoldaş bolmaly hökmany zat.Valueokary bahaly, ýokary hilli goşlar syýahaty has ýakymly we amatly edýär, şonuň üçin goşlaryň materialy PC ýa-da ABS.Olüň mata?Köp adamlar goş-golamlary saýlaýarlar, has köp üns berýärler ...
  Koprak oka
 • Mekdep sumkasyny nädip saýlamaly

  Mekdep sumkasyny nädip saýlamaly

  Gowy çagalar üçin sumka, bedene göterilende ýadawlyk duýmaýan bolmaly.Goralýan zat, oňurgany goramak üçin ergonomiki ýörelgäni ulanmakdyr.Ine, birnäçe wariant: 1. Satyn almaga niýetlenendir.Torbanyň ululygynyň beýikligine laýykdygyna üns beriň ...
  Koprak oka
 • Trolleý kassasy üçin haýsy material saýlamaly?

  Trolleý kassasy üçin haýsy material saýlamaly?

  Trolleýbus işi indi durmuşda hökmany bir zada öwrüldi, syýahat bolsun, iş sapary bolsun, mekdebe ýa-da daşary ýurda gitmek we ş.m., trolleýkadan aýrylmaz.Stiline we bahasyna üns bermekden başga-da, gönüden-göni kesgitläp bilýän material saýlamak hem möhümdir ...
  Koprak oka
 • Ningbo şäherindäki FLYONE satuw toparynyň okuw sapary

  Ningbo şäherindäki FLYONE satuw toparynyň okuw sapary

  Müşderilerimize has hünärli we has netijeli hyzmat etmek üçin FLYONE 2022-nji ýylyň 23-nji iýulynda professional satuw okuwyna gatnaşdy we hemmeler köp peýda gördüler.Okuw ýerine geliň - 2022-nji ýylyň 22-nji iýulynda agşam Ningbo, Okuw sahnasynyň bir burçy JOYCE işjeň ýagdaýda A ...
  Koprak oka
 • Daşky sowadyjy haltalar üçin maslahatlar satyn almak

  Daşky sowadyjy haltalar üçin maslahatlar satyn almak

  1. Açyk sowadyjy sumkanyň matasyny zeper ýetendigini barlaň.Eger kemçilik bar bolsa satyn almaň.2. Aýratynlyklar we funksiýalar siziň islegleriňize laýyk gelmeýär, satyn almaň.3. Suw geçirmeýän täsirini barlamak üçin matanyň ýüzüne suw taşlap bilersiňiz.4. Garniturany barlaň ...
  Koprak oka
 • Daşky sowadyjy haltalar üçin esas satyn almak

  Daşky sowadyjy haltalar üçin esas satyn almak

  Sowuk haltalar açyk piknikde ýa-da gündelik durmuşda ulanylyp bilner.Dürli iýmitleri saklamak we iýmitiň temperaturasyny we täzeligini saklamak üçin ulanylýar.Buz paketlerini satyn alanyňyzda, aşakdaky taraplardan başlap bilersiňiz: 1. Sowuk izolýasiýa öndürijiligi: Sowuk izolýasiýa buzuň iň esasy wezipesi ...
  Koprak oka
 • Hytaý Wuyi dagynda üç günlük topar binasy

  Hytaý Wuyi dagynda üç günlük topar binasy

  2-nji iýul-4-nji iýul aralygynda Hytaý Wuyi dagynda topar döretmek üçin 3 günümiz bar, hemmämiz hezil etdik!“FLYONE” topary bambuk rafting alpinizm şeýle beýik landşaftdan bökýär
  Koprak oka
 • Piknik haltalaryna hyzmat etmek

  Piknik haltalaryna hyzmat etmek

  1. Güne düşmäň, tebigy ýagdaýda gurak howa.2. Torbanyň içki diwaryna mümkin boldugyça metal gap-gaçlardan gaça duruň.3. Güne, ýangyna, ýiti zatlara täsir etmekden we himiki erginler bilen aragatnaşykdan gaça duruň.4. Kesik: Ulanylan pürsleri ýuwup we guradandan soň, goýuň ...
  Koprak oka
 • Flyonyň 12-nji NYLLYK dabarasy

  Flyonyň 12-nji NYLLYK dabarasy

  Pekin wagty bilen 21-nji iýunda günortan FLYONE sumkalary 12 ýyllygyny bellediler.Hemmeler söhbetdeş bolmak üçin ýygnandylar we ýakymly günortanlyk geçirdiler!12 ýyllyk baýramçylyk
  Koprak oka
 • Piknik haltalaryny satyn almak üçin maslahatlar

  Piknik haltalaryny satyn almak üçin maslahatlar

  1. Içki gurluşy her gün daşarda ýerleşdirilýän zatlara görä satyn almaly.Eger çişiriji ýaly adaty bir zat bolsa, içindäki durnuklylygy üpjün etmek üçin gaty piknik sumkasy ulanylyp bilner.Iýmit haltasy gaplanan zat bolsa, ulanyp boljak ýumşak halta saýlap bilersiňiz ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6