111

ÇAGA ÇAGA

0086-13860120847
0086-13860182477

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Önümçiligiň gurşun wagty näçe?

Gurluşyň wagty sargyt tassyklanylandan we tassyklanylandan soň 35-50 gün töweregi.

Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

Hil biziň kompaniýamyzyň janydyr.Önümçilikden öň ähli möhüm nokatlary önümçilige gözegçilik etmek üçin ýygnak geçireris.Gelenimizde materialy barlaýarys we ilkinji nusga barlagy, iş barlagy we ahyrky gözleg.

Kepillik mazmuny näme?

Torbalary alanyňyzdan soň 12 aýlyk kepillik berýäris.

OEM hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

Hawa, OEM-i garşylaýarys, ODM hyzmatyny hem hödürleýäris, diňe ideýany görkezýärsiňiz, sumkanyň hemmesini siziň üçin düzüp bileris.

Siziň artykmaçlygyňyz näme?

Hünärli boluň, işjeň boluň, üýtgeşik boluň.Şeýle hem dolandyryş toparymyz, müşderilerimiz üçin iş çözgütlerini hödürlemekdir.