111

ÇAGA ÇAGA

0086-13860120847
0086-13860182477

Kompaniýanyň tertibi

lucien & hanna 2008-nji ýyldan bäri

Asyl dizaýn düşünjesi

Biz Hytaýda ýerleşýän, çaga önümlerini, çagalar torbalaryny, süýdem haltalary, çagalar sumkalaryny, mekdep sumkasyna, günortanlyk sumkany, iş sumkasyny, noutbuk torbalaryny, ýeňleri, sport haltalaryny we sowadyjy haltalary we başgalary hödürleýän doly hyzmat sumkasy öndürýän kompaniýadyrys.Baş edaramyz Sýamen we Quanzhou şäherinde ýerleşýän önümçilik.Bizde BSCI, DISNEY, SEDEX şahadatnamasy bar.Iň gowy hyzmatymyza hil gözegçiligi, bahalar, wagt gowşurylyşy, täze ösüş we täsirli aragatnaşyk hödürleýäris, dünýäniň dürli künjeklerinden, esasanam ABŞ, Germaniýa, Angliýa, POLAND we Fransiýa ýaly müşderilerimiz köp.

Önümiňiziň peýdalaryny görkezjek ýokary hilli innowasiýa dizaýnyny döretmäge üns berýäris, dogry önümleri saýlamagyň işiňiz üçin diýseň möhüm ädimdigini bilýäris, müşderileriňize önümiňiziň we markaňyzyň näme üçin üýtgeşik we üýtgeşikdigini aýdýar.Hünärmenlerimiz, markaňyza laýyk gelýän üýtgeşik görnüşi we innowasiýa ideýasyny döretmäge kömek edip bilerler.Markaňyzyň we önümiňiziň nämäni aňladýandygyny, marketing islegiňizi we müşderileriňiz üçin nämäni aňladýandygyny anyk görkezmeli.

Hytaýdan iň gowy saýlan we ygtybarly üpjün ediji bolarys.

Marka hekaýasy

Lýusen we Hanna hakda - Biziň şygarymyz "ÇAGA LIKA BAGS", ýagny çagaňyza ýüregiňizde ideg edişiňiz ýaly sumkalar ýasaýarys.Lýusen we Hanna, saglygy goraýyş, sagdyn ösüş we sagdyn ýoldaşlyk önümlerinden başlap, maşgala önümlerine gönükdirilen täze marka.Täze markanyň dizaýny 100 göterim özboluşly, her jikme-jigi estetiki görnüşiň we pragmatiki ulanylyşyň utgaşmasyny öz içine alýar.Lýusen we Hanna ýokary hilli material, ýokary ussatlyk, ajaýyp jikme-jiklikler we ajaýyp çydamlylyk bilen buýsanýarlar, elbetde, içerden we daşary ýurtlardan alyjylary haýran galdyrar.

Lýusen we Hanna baradaky marka hekaýasy, çagalaryň sagdyn ösmegi üçin bagtly prosesdir.Biz dünýä inenimizde ene-atalarymyz bize mümkin boldugyça näzik ideg etdiler.Ulalanymyzda we ene-atamyz bolanymyzda, çagalarymyzyň sagdyn ýoldaşlarymyz bilen ulalmagyny üpjün ederis.Söýgi dünýädäki ähli zadyň çeşmesidir.Söýgi Eartheri aýlanmaga mejbur edýär.

Toparymyz

Andy Zheng

Dörediji

Marketing gözleginde we derňewinde we hünärmen müşderi hyzmatynda ýöriteleşiň, täze dizaýn düşünjesine we hil önümine üns beriň.çözýän meselämizi satýarys, diňe önüm däl.

Habarlaşmak üçin: 13860120847

E-mail: andyz@flyoneltd.com

Lýusi Lin

Dizaýner

Süýdemdiriji sumka, aşgazan sumka, çagalar sumka dizaýny her ýyl ýene 5 patent önümi bilen meşgullanýar.

Süýdemdiriji sumka, aşgazan sumkasy, çagalar sumkasy dizaýny boýunça ýöriteleşiň each Her çärýekdäki haryt kärhanasynyň ýagdaýyna görä, kompaniýanyň markasynyň togtadylmagy we bazaryň islegine laýyk önümleri öndüriň; PS we AI çyzgy programma üpjünçiliginiň ökde işlemegi; her ýyl ýene 5 patent önümi ;

topary

Biz has hünärmen, has işjeň we has üýtgeşik.

Marketing ösüş topary

Müşderi hyzmaty topary

Gözleg we gözleg topary

Önüm satyjy topary

Zawod we önümçilik ugry

Zawodymyz Quanzhou halta senagatynda ýerleşýärdi, 15 ýyldan gowrak halta öndürmek tejribesi bar, zawod her ýyl BSCI we Sedex şahadatnamasyna eýe bolýar, AQL2.5 standarty bilen ýokary hilli önüme ünsi jemleýäris, global gaýtadan işlenen standarty öňe sürýäris we ýerine ýetirýäris önümçiligimiz üçin material.hemmämiz geljekde daşky gurşawa zyýanly önüm üçin köp işleýäris.

Zawodymyzda 10-dan gowrak hünärmen önümçilik liniýasy bar, 200-den gowrak işçi bar, aýlyk kuwwaty 200,000 pc-den gowrak sumka, sumka, aşgazan sumkasy, syýahat sumkasy we sport sumkasy.material gözleg we gözegçilik, material kesmek prosesi, tikin prosesi, onlaýn gözden geçirmek, arassalamak we gaplamak prosesi, soňky gözden geçirmek, konteýner ýüklemek, her bir prosesi ýokary standart gözegçilik bilen ähli müşderilerimize hünär önümçilik prosesini hödürleýäris.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilerden ýokary abraý gazandy.

Hyzmatymyz

Professional kotirovka teklibi

Müşderiler surat, çyzgy ýa-da nusga esasynda jikme-jik spesifikasiýa bilen gözleg iberdiler

Hünär çykdajylaryny material derňewi we ussatlyk bilen öwrenýäris we amatly we bäsdeşlik bahasyny hödürleýäris

Hil barlagy

Biziň öz hil gözegçilik ulgamymyz bar."Flyone 13 / 2.5 ulgamy" adyny aldy

1 önümçiligiň öň ýanyndaky 1 önümçilik okuwyny aňladýar

3, önümçilik prosesinde 3 gezek gözden geçirmek, material barlagy, setir barlagy we soňky önümçilik barlagy diýmekdir
2.5 AQL 2.5 standartyny aňladýar

Eltip bermek gözegçiligi

Adaty tertip üçin 60 gün wagt gerek
30 gün çalt sargyt üçin wagt

Gözleg we gözleg teklibi

Müşderiler gözleg çyzgysy, eskiz dizaýny iberdiler
Önümiň dizaýny
Gaplamak dizaýny
Ösüşiň nusgasy

Netijeli aragatnaşyk

24 sagatdan jogap beriň
Çözýän meselämizi satýarys, diňe önüm däl